Fraktionsmitglieder

Bernhard Rembarz

Bernhard Rembarz

Fraktionsvorsitzender, Ratsmitglied
Mitglied im Bau-, Umwelt und Planungsausschuss

bernhard-rembarz@bvk-kerken.de
47647 Kerken-Nieukerk

Patricia Gerlings-Hellmanns

Patricia Gerlings-Hellmanns

Ratsmitglied, Mitglied im Schul-, Kultur-
und Sozialausschuss, Haupt-, Finanz- und
Wirtschaftsausschuss, Wahlausschuss

gerlings-hellmanns@bvk-kerken.de 
47647 Kerken-Aldekerk

Michael Molderings

Michael Molderings

Ratsmitglied, Mitglied im Haupt-, Finanz-und Wirtschaftsausschuss

michael-molderings@bvk-kerken.de
47647 Kerken-Nieukerk

Andreas Vallen

Andreas Vallen

Ratsmitglied, Mitglied im Haupt-,
Finanz- und Wirtschaftsausschuss,
Rechnungsprüfungsausschuss

andreas-vallen@bvk-kerken.de
47647 Kerken-Aldekerk

Ralf Janssen

Ralf Janssen

Fraktionsgeschäftsführer

ralf-janssen@bvk-kerken.de
47647 Kerken-Nieukerk

Stephan Dicks

Stephan Dicks

Sachkundiger Bürger im
Betriebsausschuss

stephan-dicks@bvk-kerken.de
47647 Kerken-Nieukerk